Exercise 1

Translate into English

Top

Exercise 2

Rewrite the sentences from 1. by applying all known sandhi rules. I've done this in two stages for anusvāra to make the sandhi more obvious

1. काकः फलानि खादति |
no change
2. जलम् पतति |
जलं पतति |
जलम्पतति |
3. तौ बालौ दुःखम् स्मरतः |
तौ बालौ दुःखं स्मरतः |
4. ते अश्वाः तम् पर्वतम् प्रति धावन्ति |
ते अश्वास्तं पर्वतं प्रति धावन्ति |
ते अश्वास्तम्पर्वतम्प्रति धावन्ति |
5. नृपः माम् स्मरति |
नृपो मां स्मरति |
6. जनाः त्वाम् त्यजन्ति |
जनास्त्वां त्यजन्ति |
जनास्त्वाम्त्यजन्ति |
7. ग्रामम् सर्वतः वृक्षाः भवन्ति |
ग्रामं सर्वतो वृक्षा भवन्ति |
8. कूपम् उभयतः ते दासाः तिष्ठन्ति |
कूपं उभयतस्ते दासास्तिष्ठन्ति |
9. अहम् कनकम् विना भवामि |
अहं कनकं विना भवामि |
अहङ्कनकं विना भवामि |
(or) अहङ्कनकवँविना भवामि | (note nasal वँ is rare)
10. पात्रे अन्तरा काकः पत्रम् पश्यति |
पात्रे अन्तरा काकः पत्रं पश्यति |
पात्रे अन्तरा काकः पत्रम्पश्यति |
11. सा तद् कमलम् नयति |
सा तद् कमलं नयति |
सा तद् कमलन्नयति |
12. ते नराः तान् नरान् जयन्ति |
ते नरास्तान् नरान् जयन्ति |
13. अावाम् तानि तृणानि पश्यावः |
अावां तानि तृणानि पश्यावः |
अावान्तानि तृणानि पश्यावः |
14. यूयम् माम् अनु गच्छथ |
यूयं मां अनु गच्छथ |
यूयम्मां अनु गच्छथ |
15. दासाः नृपम् प्रति गच्छन्ति |
दासा नृपं प्रति गच्छन्ति |
दासा नृपम्प्रति गच्छन्ति |
16. नृपः ग्रामान् जयति |
नृपो ग्रामान् जयति |
17. दासाः नृपम् परितः तिष्ठन्ति |
दासा नृपं परितस्तिष्ठन्ति |
दासा नृपम्परितस्तिष्ठन्ति |
18. धिक् दासम् | धिक् नृपम् |
no change.
19. नृपम् अन्तरेण दासः जनान् वदति |
नृपं अन्तरेण दासो जनान् वदति |
20. दासौ अन्तरा नृपः सीदति |
दासौ अन्तरा नृपस्सीदति |
21. अश्वम् विना अहम् ग्रामम् ग्रच्छामि |
अश्वं विना अहं ग्रामं ग्रच्छामि |
अश्वव्ँविना अहङ्ग्रामङ्ग्रच्छामि |
22. अहम् त्वाम् ग्रामम् नयामि |
अहं त्वां ग्रामं नयामि |
अहन्त्वाङ्ग्रामन्नयामि |
23. यूयम् अस्मान् जयथ |
यूयं अस्मान् जयथ |
24. तौ ताः पश्यतः |
no change
25. ताः तान् पश्यन्ति
तास्तान् पश्यन्ति
Top

Exercise 3

Dissolve the following sandhis

नृपो जयति |
नृपः जयति |
बाला धावन्ति |
बालाः धावन्ति |
बालो जनं स्मतति |
बाला जनम् स्मतति |
अश्वोऽत्र |
अश्वः अत्र |
जनोऽन्नङ्खादति       (note slight difference in conjuncts due to Unicode)
जनः अन्नम् खादति
स गच्छति
सः गच्छति
स पतति
सः पतति
Top

Exercise 4.

Translate the following into Sanskrit applying all sandhi rules.

1. trees stand near the well
वृक्षाः कूपान् अभितः तिष्ठन्ति
वृक्षाः कूपान् अभितस्तिष्ठन्ति
2. the servant sees the crows
सः दासः काकानि पश्यति
स दासः काकानि पश्यति
3. the king conquers a village
सः नृपः सः ग्रामम् जयति
स नृपस्सोग्रामञ्जयति
4. the man goes to the king
सः नरः नृपम् प्रति गच्छति
स नरो नृपम्प्रति गच्छति
5. the boy abandons the crow
सः बालः काकम् त्यजति
स बालः काकम्त्यजति
6. men run to the mountain
नराः पर्वतम धारन्ति
नराः पर्वतन्धारन्ति
7. those crows eat fruit
ते काकाः फलम् खादन्ति
ते काकाः फलङ्खादन्ति
8. the leaves fall
तानि पत्रानि पतन्ति
9. the two servants carry grass
तौ दासौ तृणम् नयतः
तौ दासौ तृणन्नयतः
10. the two boys dwell
तौ बालौ वसतः
11. on both sides of the tree sit the crows
वृक्षम् उभयतः ते काकाः सीदन्ति
वृक्षं उभयतस्ते काकास्सीदन्ति
12. the king knows gold
सः नृपः कनकम् बोधति
स नृपः कनकम्बोधति
13. we two abandon the king
अावाम् नृपम् त्यजवः
अावान्नृपन्त्यजवः
14. you two take two of us to the village
युवम् अावाम् ग्रामम् प्रति नयथः
युवं अावाङ्ग्रामम्प्रति नयथः
15. those two (girls) go to the mountains.
ते पर्वतान् प्रति गच्छथः
Top

Exercise 5

Complete the following sentences - I show my sandhi working.

 • 1. सा तानि कमलानि नयति
 • 2. ते नराः तान् ग्रामान् जयति    -->    ते नरास्तान् ग्रामान् जयति
 • 3. अावाम् तौ वृक्षौ पश्यवः    -->    अावाम्तौ वृक्षौ पश्यवः
 • 4. वृक्षाः पतन्ति
 • 5. यूयम् माम् अनु गच्छथ    -->    यूयम्मां अनु गच्छथ
 • 6. दासाः नृपम् प्रति गच्छन्ति    -->    दासा नृपम्प्रति गच्छन्ति
 • 7. वृक्षम् उभयतः काकाः सीदन्ति    -->    वृक्षं उभयतः काकास्सीदन्ति
 • 8. नृपः कनकम् बोधति    -->    नृपः कनकम्बोधति
 • 9. अावाम् नृपम् त्यजवः    -->    अावान्नृपं त्यजवः
 • 10. अहम् त्वम् ग्रामम् प्रति नयामि    -->    अहं त्वं ग्रामम्प्रति नयामि
 • 11. सा पर्वताः प्रति गच्छति
Top